د ژغورنې يادښت

دلته لاندې د ژغورل شويو مخونو د بدلونونو لړليک راغلی. د دم گړۍ فعالو مخ ژغورنو لړليک لپاره د ژغورل شويو مخونو لړليک وگورئ.

يادښتونه

په يادښت کې ورته څه نشته.