د "د پروردګار د ذات د درک کولو امکان" د مخليدنې پېښليک

د توپير ټاکنه: د هرې هغې بڼې پرتلنه چې تاسې غواړۍ نو د هماغې بڼې چوکاټک په نښه کړی او بيا په لاندينۍ تڼۍ وټوکۍ.
لنډيز: (اوس) = د اوسنۍ بڼې سره توپير، (وروست) = د وروستۍ بڼې سره توپير، و = وړه سمونه.

۳ جولای ۲۰۲۲

۲۱ جون ۲۰۲۲

۱۴ جون ۲۰۲۲

۱۲ جون ۲۰۲۲