د جنت او د هغه توصیف د انسان په محدود تصورات سره سرچينه کتل

تاسې د دا مخ سمول اجازه نه لری، دا د دغه سبب پخاطر:

د کومې کړنې غوښتنه چې تاسې کړې د هغو کارنانو پورې محدوده ده چې په ډله د: کارنان کې دي.


تاسې د دې مخ سرچينه کتلی او لمېسلی شی.

بېرته جنت او د هغه توصیف د انسان په محدود تصورات سره ته وگرځه.