د په اودس کې د سر او پښو د مسح کولو څرنګوالی سرچينه کتل

تاسې د دا مخ سمول اجازه نه لری، دا د دغه سبب پخاطر:

د کومې کړنې غوښتنه چې تاسې کړې د هغو کارنانو پورې محدوده ده چې په ډله د: کارنان کې دي.


تاسې د دې مخ سرچينه کتلی او لمېسلی شی.

بېرته په اودس کې د سر او پښو د مسح کولو څرنګوالی ته وگرځه.